Uređenost i veličina jedne zajednice ogleda se  u njenom odnosu prema najslabijima, a osobe sa invaliditetom su svakako najslabiji i najranjiviji članovi društva.

Ministarstva trgovine, turizma i saobraćaja Vlade TK je podržalo projekat „Saobraćajnom kulturom sprečavamo diskriminaciju“ koji ima za cilj informisanje javnosti, podizanje nivoa saobraćajne kulture među građanstvom Tuzlanskog kantona.

Evidentno je da javni saobraćaj nije prilagođen osobama sa invaliditetom, kao i da građani nisu dovoljno informisani o potrebama i problemima OSI (osoba sa invaliditetom) u saobraćaju i to kao vozača i kao pješaka.

U današnjem svijetu dostojanstven život je praktično nezamisliv bez prava na slobodno kretanje. Da bi se ovo osnovno ljudsko pravo ostvarilo neophodno je prije svega obezbijediti pristupačnost saobraćaja osobama sa invaliditetom. Vozači koji nemaju oznaku pristupačnosti na svom vozilu, zloupotrebljavaju i koriste parking mjesta rezervisana za OSI. U većoj mjeri vozači parkiraju na ivičnjacima, trotoarima i drugim mjestima, pa tako onemogućavaju osobe sa invaliditetom da koriste javne površine i utiču na njihovu bezbjednost.

Ako pogledamo kako su uređeni prilazi i ulazi u javne ustanove kao što su škole, fakulteti, domovi zdravlja, bolnice, javna i komunalna preduzeća itd. primjetićemo da u većini slučajeva ne postoje rampe, držači i sl., koje bi omogućile pristupačnost osobama sa invaliditetom tim ustanovama.

Problemi sa kojima se susreću osobe sa invaliditetom u saobraćaju duboko zadiru u pitanje saobraćajne kulture, tolerancije, međusobnog razumijevanja i poštovanja, kao i porodičnog vaspitanja.

Želimo se fokusirati na  podizanje nivoa svijesti građana da oni sami mogu biti prepreka za uključenost lica sa invaliditetom u tokove saobraćaja, a isto tako svojim savjesnim ponašanjem mogu uticati na uklanjanje tih prepreka.

Tokom trajanja projekta, organizovaćemo mini kampanju pod sloganom  „Ako ste uzeli moje parkirno mjesto, uzmite i moju invalidnost“; te ćemo ostavljati  letke na vjetrobranskim staklima za nesavjesne vozače koji uzurpiraju parkirna mjesta predviđena za osobe sa invaliditetom.

Namjera cjelokupnog projekta jeste stvoriti uslove da sredina u kojoj živimo bude pristupačna za sve. To je preduslov za kompletnu integraciju lica sa invaliditetom i svih drugih osoba koji imaju teškoće u kretanju.

Na taj način će se stvoriti uslovi da ova populacija sa margine životnih tokova postane aktivni učesnik  razvojnih procesa.