Jedan od najvećih problema koji stoji pred nama, a koji onemo­gućava uključivanje naših članova u normalne tokove života i rada su barijere u kretanju, odnosno arhitektonske barijere kao najveći i najpri­sutniji problem. Ovaj problem je evidentan u svim opštinama Tuzlanskog kantona.Broj ljudi koji zbog postojanja arhitektonskih, tehničkih, građevi-nskih i saobraćajnih prepreka ne može nesmetano da živi i radi, mnogo je veći nego što se to obično misli. Neka istraživanja govore da ovaj broj ide i do 30% ukupnog stanovništva. To su prije svega problemi i za:

– invalidne osobe (tjelesni invalidi, slijepa i gluha lica),

– građane starije dobi

– srčane i ostale bolesnike,

– majke sa djecom u kolicima i trudnice,

– osobe u privremenom stanju otežanog kretanja (uslijed

problema, operacija, bolesti i sl.).

Stvaranjem uslova za dostupnost javnim objektima, prodavnica­ma, radnim mjestima, školama, transportu, itd., kreiramo svoju samo­stalnost.

Udruženje distrofičara Tuzlanskog kantona je 1991. godine po­krenulo inicijativu za uklanjanje arhitektonskih barijera sa javnih prostora i objekata na području opštine Tuzla, kako bi se licima sa teškoćama u kretanju omogućilo nesmetano kretanje. U saradnji sa opštinskim služ­bama za urbanizam i prostorno planiranje, izrađen je projekt po kojem su 1998. godine sa svih javnih površina i objekata u gradu Tuzli, otklo­njene barijere u kretanju. Danas Tuzla služi kao primjer kako treba raditi na stvaranju uslova za pristupačnu sredinu.

Tokom 1999. godine na prostoru Tuzlanskog kantona održano je niz okruglih stolova na temu: „Mogućnost stvaranja pristupačne sredine u opštinama Tuzlanskog kantona.“ Na osnovu zaključaka koji su proizašli iz rada okruglih stolova, došlo se do saznanja da postoji velika zaintere­sovanost nadležnih opštinskih institucija da se ovaj problem prevaziđe, ali se ispostavilo da su osim finansijskih sredstava, velika prepreka tome i nepoznavanje pravila i standarda koji regulišu ovu oblast. Ta saznanja su odredila dalje pravce djelovanja u našim aktivnostima na stvaranju uslova za pristupačnu sredinu i dala im karakter trajnih aktivnosti.