Udruženje građana oboljelih od distrofije ( skračeni naziv:  UGOOD ) neprofitna je i nevladina organizacija, koja obavlja socijalno – humnitarne djelatnosti. Vizija Udruženja distrofičara TK je izrađen društveno – ekonomski sistem u kojem se osobe sa invaliditetom kao subjekti sa izjednačenim mogućnostima tretiraju tako da se i u radu i u socijalnoj zaštiti uvažavaju njihove potrebe…