KVALITETNO INKLUZIVNO OBRAZOVANJE – SADA!

Bosna i Hecegovina je potpisnica UN Konvencije o pravima djeteta i pravima osoba s invaliditetom.

Poštujmo osnovno ljudsko pravo djece i mladih s invaliditetom na kvalitetno inkluzivno obrazovanje.Indikatori za praćenje implementacije inkluzivnog obrazovanja

u skladu sa članom 24 Konvencije o pravima osoba s invaliditetom.

INDIKATORI