Udruženje građana oboljelih od distrofije Tuzlanskog kantona je socijalno-humanitarna organizacija u koju se dobrovoljno i slobodno udružuju osobe oboljele od mišićne distrofije i srodnih nervno-mišićnih bolesti. Redovnim članom možete postati ukoliko nam predočite ljekar­sko mišljenje, nalaz sa dijagnozom koja pripada grupi nervno-mišićnih oboljenja. Pod pojmom oboljelih od mišićne distrofije i srodnih nervno-mišićnih oboljenja podrazumijevaju se lica koja boluju od:

  • Adynamia episodica haereditaria,
  • Amyotrophia spinalis progressiva,
  • Amyotrophia neuralis progressiva,
  • Dystrophia musculorum progressiva,
  • Myasthenia gravis,
  • Dystrophia myotonica,
  • Myotonia congenita,
  • Polymiositis chronica,
  • Myopathia tarda distalis hereditaria,
  • Atrophia musculorum spinalis pseudomyopathica, itd.

Osnovni zadaci Udruženja jesu da okuplja, evidentira i pomaže lica oboljela od distrofije i srodnih nervno-mišićnih bolesti. Problem je postojao godinama, ali tek formiranjem Udruženja lica oboljela od ovih bolesti dobijaju pravo mjesto i društvenu zaštitu mada ne u onom obliku koji im pripada.

Sa ciljem da se stvore uslovi za organizovanu borbu protiv mišićnih i nervno-mišićnih bolesti u našem kantonu, oboljeli od distro­fije osnovali su 1974. godine Podružnicu Saveza distrofičara BiH, koja je 1978. godine prerasla u Udruženje distrofičara koje i danas egzis­tira. U radu Udruženja učestvuju brojni stručnjaci, roditelji oboljelih i svi ostali koji žele da se angažuju u društveno korisnoj djelatnosti ove organizacije. Djelujemo na području četrnaest opština Tuzlanskog kantona sa 143 evidenti­rana članov sa kojima održavamo svakodnevne kontakte. Međutim, mi raspolažemo podacima da je broj oboljelih na kantonu znatno veći, ali razne barijere, bilo psihološke, bilo barijere u kretanju, ili neke druge predrasude, ne dozvoljavaju oboljelima da se aktivno uključe u naše članstvo i postanu redovnim članom Udruženja distrofičara Tuzlanskog kantona.