BiH je ratificirala Konvenciju o pravima osoba s invaliditetom i Konvenciju o pravima djeteta.
Poštujmo osnovno ljudsko pravo djece i mladih s invaliditetom na kvalitetno inkluzivno obrazovanje.

Indikatori za praćenje implementacije inkluzivnog obrazovanja u skladu sa članom 24 Konvencije o pravima osoba s invaliditetom. Ovo je prvi dokument koji je na raspolaganju obrazovnim vlastima, u čijoj izradi su i sami učestvovali, za praćenje ispunjenosti uslova i standarda koji su neophodni za mjerenje uspjeha i unapređenje stanja inkluzivnog obrazovanja djece s invaliditetom.

Za više informacija pogledati: https://probudise.ba/#indikatori

Download indikatori