Međunarodni dan osoba s invaliditetom (IDPD) obilježava se svake godine 3. decembra kako bi se promovisalo puno i ravnopravno učešće osoba s invaliditetom i preduzele mjere za uključivanje osoba s invaliditetom u sve aspekte društva i razvoja.

Ove godine Međunarodni dan osoba s invaliditetom obilježit će se tokom sedmice od 30. novembra do 4. decembra, zajedno sa 13. zasjedanjem Konferencije država potpisnica Konvencije o pravima osoba s invaliditetom.

Tema obilježavanja 3. decembra ove godine je „Izgradnja boljeg: pristupačnijeg i održivijeg društva nakon pandemije COVID -19 koje u potpunosti uključuje osobe s invaliditetom„.

Pandemija Covid-19 je onemogućila i tradicionalno obilježavanje Međunarodnog dana osoba sa invaliditetom – 03. Decembra u Tuzli.
„Covid-19 nije nikoga zaobišao, a osobe sa invaliditetom i u ovim okolnostima su ugroženije i isključenije od ostalih građana“, naveo je u obraćanju povodom 03. Decembra Suvad Zahirović, predsjednik Koalicije organizacija osoba sa invaliditetom Tuzlanskog kantona.
Osobe sa invaliditetom su u vrijeme pandemije još više izolovane i isključene. Naime, zaštitne mjere koje se poduzimaju dodatno onemogućavaju pristup uslugama u oblasti zdravstvene zaštite, socijalne zaštite, obrazovanja, ostvarivanja prava na ortopedska i druga pomagala i kretanje osoba sa invaliditetom.
Naročit problem predstavljaju procedure u pristupu uslugama zdravstvene zaštite.
Osobe sa senzornim invaliditetom, slijepe i slabovidne, te osobe sa oštećenjem sluha, nemaju odgovarajući pristup informacijama koje se odnose na mjere zaštite od pandemije, a što ih dodatno sprečava u ostvarivanju prava koja im pripadaju.

I u uobičajenim okolnostima, a posebno pojavom globalne pandemije, osobe s invaliditetom nemaju potrebnu podršku u svim segmentima života od strane vlasti. Marginalizaciji populacije osoba s invaliditetom još više doprinosi nesavjestan odnos nadležnih čija podrška osobama s invaliditetom i organizacijama osoba s invaliditetom izostaje, a čiju su ulogu u velikoj mjeri preuzele same organizacije osoba s invaliditetom. Poražavajuće su činjenice da su, npr. osobe s invaliditetom koje su zasnovale radni odnos, to često uspjele tek zahvaljujući prilici koju su dobile upravo od organizacija i udruženja osoba s invaliditetom. Od strane države i poslodavaca doživljavaju predrasude na način da im se ne daju šanse da se zaposle i žive od svog rada, bez obzira na to što su edukovane, osposobljene i fakultetski obrazovane. Sav taj potencijal i kapacitet ostaju u sjeni invaliditeta, pa osobe s invaliditetom okupljene u organizacijama, u nedostatku sistemskih rješenja, vode neprestanu borbu s vjetrenjačama, dok žive u društvu nejednakih mogućnosti, pozivajući se na Konvenciju UN o pravima osoba s invaliditetom i konstantno podsjećajući da su „sva ljudska bića rođena slobodna i jednaka u dostojanstvu i pravima“, kako je utvrđeno i u Općoj deklaraciji o ljudskim pravima.

Ujedinjeni Narodi su za temu Međunarodnog dana osoba sa invaliditetom za 2020. godinu proglasili:
Izgraditi bolje: prema svijetu s uključivosti invaliditeta, pristupačnom i održivom svijetu nakon Covida-19.
Ova tema najilustrativnije ukazuje na potrebu poduzimanja sveobuhvatnih i učinkovitih mjera na osposobljavanju društva da odgovore na izazove poput Covid-a i drugih prirodnih, ili katastrofa prouzrokovanih nekim drugim djelovanjem.
Zasigurno bismo trebali naučiti da nikoga, a pogotovo one grupe građana koji trebaju dodatnu podršku, ne smijemo zapostaviti i zaboraviti.
Izazove koji stoje pred institucijama vlasti, ali i drugim akterima društva, a koji se odnose na položaj, prava i potrebe osoba sa invaliditetom, možemo i trebamo prevazilaziti zajedno, tražeći i primjenjujući rješenja koja su primjenjiva i koja odgovaraju na potrebe osoba sa invaliditetom.
„I u novim okolnostima funkcionisanja društva niko ne smije i ne može biti zapostavljen, a osobama sa invaliditetom trebaju biti dostupna sva dobra kao i ostalim građanima i o tome se ne može i ne smije pregovarati, već samo dogovarati sa organizacijama osoba sa invaliditetom kao legitimnim predstavnicima osoba sa invaliditetom“, naveo je na kraju gospodin Zahirović.