Udruženje građana oboljelih od distrofije ( skračeni naziv:  UGOOD ) neprofitna je i nevladina organizacija, koja obavlja socijalno – humnitarne djelatnosti.

Vizija Udruženja distrofičara TK je izrađen društveno – ekonomski sistem u kojem se osobe sa invaliditetom kao subjekti sa izjednačenim mogućnostima tretiraju tako da se i u radu i u socijalnoj zaštiti uvažavaju njihove potrebe i poštuju njihova ljudska prava.

Misija Udruženja distrofičara TK je razvijanje svijesti u društvu i kod pojedinaca o pravima i potrebama osoba sa invaliditetom, te zagovaranje za njihovo ravnopravno i aktivno sudjelovanje u razvoju zajednice.

Udruženje ima 153 redovna člana koji već trideset godina na području 13 općina Tuzlanskog kantona neprekidno radi na poboljšanju kvaliteta življenja prvenstveno oboljelih od mišične distrofije. Udruženje je osnovano 1974 godine kao Podružnica Saveza distrofičara BiH, da bi 1978 godine preraslo u Udruženje distrofičara koje i sada egzistira, a po novim ustrojem društva na kantonalnom nivou.