Krajem decembra 2023. godine Udruženje je potpisalo ugovor sa Federalnim ministarstvom zdravstva za realizaciju projekta „Rehabilitacijom za bolji život“.

Korisnici projekta su 13 mladih osoba do 30 godina starosti koji boluju od nervno-mišićnih bolesti i 8 pratioca za teško pokretne članove.

Naše udruženje kontinuirano radi na unapređenju položaja osoba sa invaliditetom, nastojimo da sve članove psihološki i socijalno ojačamo, prenesemo relevantna znanja i vještine  kako bi bili u stanju da se bolje nose sa životnim problemima.

Da bi jedna mlada osoba sa invaliditetom bila u stanju da se nosi sa životnim teretom, nedaćama i obavezama, neophodno je da tim izazovima prethodi adekvatna profesionalna i druga rehabilitacija. To je ujedno i najbolja odbrana od socijalne isključenosti i jedan od glavnih načina da se postigne puno učešće osoba sa invaliditetom u društvu.

Medicinska rehabilitacija u banjskim ustanovama za rehabilitaciju na godišnjem nivou veoma je značajna za lica s invaliditetom kako bi se što duže očuvali preostali dio radne i zdravstvene sposobnosti. Banjskom rehabilitacijom na godišnjem nivou sprečavaju se dodatna pogoršavanja zdravstvenog stanja kod lica s invaliditetom koja imaju tjelesno oštećenje. Osim medicinskog oporavka, lica s invaliditetom boraveći u banjama dobijaju i psiho-fizički oporavak.

Specifični ciljevi:

  • Unaprijediti  zdravstveno stanje mladih oboljelih od nervno-mišićnih oboljenja, te uz pomoć medicinske rehabilitacije usporiti proces progresije oboljenja.
  • Putem medicinske rehabilitacije i banjskog liječenja inicirati značajnije uključivanje osoba sa invaliditetom  u društvo i normalne tokove života.
  • Pružati informacije osobama sa invaliditetom i javnosti TK o pravima i potrebama osoba sa invaliditetom, kontinuirano raditi na smanjenju predrasuda kako u našem društvu tako i u poslovnom svijetu.

Projektne intervencije će doprinijeti unapređenju  zdravstvenog stanje mladih oboljelih od nervno-mišićnih oboljenja, te uz pomoć medicinske rehabilitacije usporiti proces progresije oboljenja.

Također, socijalna komponenta neće izostati. Korisnici će biti smješteni u rehabilitacijskom centru “Reumal” Fojnica gdje će osim medicinskog tretmana biti obuhvaćena i socijalna dimenzija – što bi kao krajnji rezultat trebalo značiti unapređenje samopouzdanja i samopoštovanja mladih sa invaliditetom.