Nažalost još uvijek se borimo kako u lokalnoj zajednici tako na kantonalnom i državnom nivou sa stereotipom vezanim za osobe sa invaliditetom. U području poduzetništva evidentna je velika prisutnost problema kod mladih osoba sa invaliditetom a koji su vezani za diskriminaciju i predrasude prema mladim sa invaliditetom. Uzrok ovakvih pojava kreće od same sredine i porodice pa onda zahvata sve sfere društva u cjelini. Osobe sa invaliditetom su od saznanja vezanih za invaliditet suočene sa stalnim problemima koji preovladavaju u svijesti osoba sa invaliditetom na polju pristupačnosti društva u cjelini, nedostatku informacija, nedostatku samopouzdanja, samopoštovanja kao i samoprezentacije. Zatim sam školski sistem im se čini nedostupnim zbog samo socijalnog stanja pa do prihvaćanja njihovog invaliditeta od strane učenika i menadžmenta škola.U okviru ovog projekta organizovane su edukativno-kreativne radionice za osobe sa invaliditetom. Cilj radionica je unapređenje vještina traženja posla, efikasnih metoda traženja posla, prepoznavanje sopstvenih kapaciteta i usvajanje efektivnih načina samoprezentacije, korištenje ličnih i socijalnih resursa u procesu nalaženja posla, te upravljanju karijerom u situaciji nezaposlenosti. Ove godine fokus je na pokretanju samostalnih biznisa a konkretno pčelarstva kojim se osobe sa invaliditetom mogu dosta uspješno baviti. Druga aktivnost je animiranje poslodavaca za zapošljavanje osoba sa invaliditetom u Gradu Tuzla kao i prezentacija sposobnosti osoba sa invaliditetom poslodavcima. Želimo da upoznamo poslodavce sa vještinama osoba sa invalidtetom u smislu da su i osobe sa invaliditetom radno sposobne osobe i sa samo jednim hendikepom koji se ogleda u prilagođenosti prostora za rad osoba sa invaliditetom. Bitno je upoznati poslodavce i sa mogućnosti apliciranja na javne pozive koji podržavaju zapošljavanje osoba sa invaliditetom a što predstavlja ogroman značaj u ekonomskom osnaživanju i zapošljavanju osoba sa invaliditetom kao jedne specifične grupe stanovništva.

Zahvaljujemo se Gradu Tuzla i službi za ekonomski razvoj, poduzetništvo i poljoprivredu na ukazanom povjerenju i podršci.