Zajednička izjava predsjedavajućeg Komiteta UN za prava osoba s invaliditetom u ime Komiteta i Specijalne izvjestiteljice Generalnog sekretara UN za invaliditet i pristupačnost, o osobama s invaliditetom i COVID19.

1. UN Konvencija o pravima osoba s invaliditetom je međunarodni ugovor o ljudskim pravima koji pruža državama pravno obavezujuću strukturu za postizanje ciljeva i podciljeva održivog razvoja. I to niije samo slučaj sa onim ciljevima koji se izričito odnose na osobe s invaliditetom, već na sve ciljeve i podciljeve. Takođe uključuje mjere kojima se osigurava da životi i prava osoba s invaliditetom budu na odgovarajući način zaštićeni od pandemije COVID19.

2. Član 11 Konvencije o pravima osoba s invaliditetom utvrđuje da će države potpisnice Konvencije poduzeti sve moguće mjere kako bi osigurale zaštitu i sigurnost osoba s invaliditetom u nacionalnom odgovoru na rizične situacije i humanitarna krizna stanja. To uključuje mjere u svim oblastima života osoba s invaliditetom, uključujući zaštitu njihovog pristupa najvišem mogućem zdravstvenom standardu bez diskriminacije, opći boljitak i prevenciju zaraznih bolesti, kao i mjere za osiguranje zaštite od negativnih stavova, izolacije i stigmatizacije, koji mogu nastati usred krize.
United Nations Human Rights

#UNCRPD #Article11UNCRPD #2030Agenda