Mioblast“ d.o.o za zapošljavanje invalidnih lica Tuzla je neovisno preduzeće za zapošljavanje osoba sa invaliditetom. Osnivač društva je Udruženje građana oboljelih od distrofije TK. „Mioblast“ d.o.o je upisan u sudski registar 24.11.1999 godine pod brojem 1-4850.  Preduzeće je osnovano na području Tuzlanskog kantona te se bavi pružanjem usluga nabavke školskog i kancelarijskog materijala te pružanje najkvalitetnije usluge fotokopiranja. Tajna našeg uspjeha leži prije svega u tome da smo mi jedna mala, ali krajnje transparentna firma. U mogućnosti smo da tržištu ponudimo vrhunske proizvode robe sa garantovanim kvalitetom. Radimo na dvije lokacije i to Slavinovići ul. Goste Lazarevića 192 i Tabašnice br. 10 (kod mosta kipova). 

Cilj formiranja preduzeća je da pomogne u finansiranju rada Udruženja distrofičara TK, a ta pomoć nije zanemarljiva, kao i zapošljavanje invalidnih lica, prvenstveno distrofičara koji su na evidenciji zavoda  za zapošljavanje u svim opštinama TK. 

U preduzeću je trenutno zaposleno 6 (šest) osoba od čega četri osobe sa invaliditetom i dvije osobe bez invaliditeta. 

Preduzeće za zapošljavanje invalidnih lica „Mioblast“ doo, formirano je 1992. godine, ali je, uslijed ratnih dejstava sa radom otpočelo tek 1997. godine. Preduzeće se bavi prodajom kancelarijskog i školskog materijala i pisaćeg pribora, a prodaja je organizovana na području opštine Tuzla na dvije lokacije (Naselje Slavinovići – kod hotela Tehnograd i u Tabašnicama kod mosta sa kipovima). Os­novni razlog osnivanja ovog preduzeća jeste zapošljavanje distrofičara ali i finansijska pomoć Udruženju od strane tog preduzeća nije zanemar­ljiva. Preduzeće posluje kao samostalan privredni subjekt, a međusobni odnosi su regulisani ugovorom.

Fotokopirnice su posebni organizacioni segmenti našeg Udruženja koji imaju status „zaštitnih radionica“ i koje posluju u sas­tavu Udruženja. Njihovom osnivanju se prišlo iz razloga samoodrživosti samog udruženja ali i radi otvaranja radnih mjesta za distrofičare što je Statutom Udruženja posebno regulisano. U fotokopirnicama se vrše poslovi fotokopiranja i obrade dokumentacije (printanje,plastificiranje i uvezivanje u nekoliko tehnika) i locirane su skupa sa radnim jedinicama preduzeća.

U poslijeratnom periodu, u petogodišnjem vremenskom rasponu, zaposlenje je ostvarilo u radnim jedinicama preduzeća tri člana, a u fo­tokopirnicama osam članova od kojih je dvoje steklo pravo na invalid­sku penziju, a preostalih šest je još uvijek radno aktivno. Koliko je to uspješno navest ćemo podatak da je radom u našim službama do 1995. godine penziju ostvarilo dvoje naših članova.

Još jedna značajna mogućnost za rješavanje pitanja zapošljavanja distrofičara je rad kod kuće. To je novina u našem radu koju smo pokrenu­li tokom 2000. godine i koja obuhvata edukaciju i nabavku neophodne opreme i materijala za bavljenje određenim djelatnostima. To su: knjigo­vodstveni poslovi na računaru (jedan korisnik), grafička priprema (jedan korisnik), popravka kolica (jedan korisnik). Ono na čemu treba dalje ra­diti kada je u pitanju ovaj vid zapošljavanja naših članova jeste njegovo društveno priznanje i izjednačavanje sa organizovanim radom.

Obzirom na dobre rezultate koje distrofičari postižu u radu naša dalja aktivnost na tom polju vodit će se u pravcu otvaranja novih rad­nih mjesta i na drugim opštinama na kantonu. Svjesni smo realnosti u privredi i teškoća sa kojima se susreću naši članovi pri zapošljavanju u privatnim preduzećima ali nas to neće i ne smije pokolebati na putu uspostavljanja zakonske regulative iz ove oblasti kojom bi se osiguralo lakše i brže zapošljavanje distrofičara i obezbijedilo osposobljavanje pod posebnim uslovima.

Ponuda knjižara Tabašnice i Slavinovići


Knjižara Slavinovići – fotografije


Knjižara Tabašnice – fotografije