Profesionalna orijentacija i zapošljavanje jedno je od osnovnih zadataka našeg Udruženja, jer je zaposlenje i rad svakog člana jedan od najvećih uspjeha čovjeka i njegovo najveće zadovoljstvo. Iskustva iz prakse su pokazala da je izuzetno teško, gotovo nemoguće, ostvariti zaposlenje oboljelih od distrofije u uslovno rečeno „zdravu sredinu“. Razlozi su brojni ali su uglavnom psihološke barijere najveća prepreka tome. Ove barijere najdrastičnije se ispoljavaju onda kada treba doni­jeti odluku o osposobljavanju za rad ili zapošljavanje invalidnog radnika.Iskustva su pokazala da uspjeh u radu i radna angažovanost invalidnog radnika ne zavise prvenstveno od njegove stvarne sposobnosti, već od psihosocijalnih faktora. Pored ovog, jako je izražen problem stava Komisije za ocjenu radne sposobnosti koja oboljele od distrofije u većini slučajeva proglašava „nesposobnima za samostalan život i rad“ i na taj način direk­tno onemogućava našim članovima da se osposobe za određena zani­manja. Najbolji demanti ovako pogrešnog stava komisije prema našim članovima su sami oboljeli koji su nakon proglašenja za nesposobne uspjeli da se osposobe pod posebnim uslovima pa čak i zaposle.

Iskustva iz prakse su također pokazala da distrofičari značajne radne rezultate postižu u organizacijama za rad pod posebnim uslo­vima. Položaj, prava i obaveze ovakvih organizacija bi trebale stimuli­rati i poticati njihovo masovnije osnivanje. Međutim, to su za sad malo­brojni primjeri organizovanog zapošljavanja distrofičara pokrenutih od strane samih Udruženja, kao što je slučaj i sa našim preduzećem za zapošljavanje osoba sa invaliditetom koje posluje pod nazivom „Mio­blast“doo intenzivno i uspješno već dugi niz godina.

Preduzeće za zapošljavanje invalidnih lica „Mioblast“ doo, formirano je 1992. godine, ali je, uslijed ratnih dejstava sa radom otpočelo tek 1997. godine. Preduzeće se bavi prodajom kancelarijskog i školskog materijala i pisaćeg pribora, a prodaja je organizovana na području opštine Tuzla na dvije lokacije (Naselje Slavinovići – kod hotela Tehnograd i u Tabašnicama kod mosta sa kipovima). Os­novni razlog osnivanja ovog preduzeća jeste zapošljavanje distrofičara ali i finansijska pomoć Udruženju od strane tog preduzeća nije zanemar­ljiva. Preduzeće posluje kao samostalan privredni subjekt, a međusobni odnosi su regulisani ugovorom.

Fotokopirnice su posebni organizacioni segmenti našeg Udruženja koji imaju status „zaštitnih radionica“ i koje posluju u sas­tavu Udruženja. Njihovom osnivanju se prišlo iz razloga samoodrživosti samog udruženja ali i radi otvaranja radnih mjesta za distrofičare što je Statutom Udruženja posebno regulisano. U fotokopirnicama se vrše poslovi fotokopiranja i obrade dokumentacije (printanje,plastificiranje i uvezivanje u nekoliko tehnika) i locirane su skupa sa radnim jedinicama preduzeća.

U poslijeratnom periodu, u petogodišnjem vremenskom rasponu, zaposlenje je ostvarilo u radnim jedinicama preduzeća tri člana, a u fo­tokopirnicama osam članova od kojih je dvoje steklo pravo na invalid­sku penziju, a preostalih šest je još uvijek radno aktivno. Koliko je to uspješno navest ćemo podatak da je radom u našim službama do 1995. godine penziju ostvarilo dvoje naših članova.

Još jedna značajna mogućnost za rješavanje pitanja zapošljavanja distrofičara je rad kod kuće. To je novina u našem radu koju smo pokrenu­li tokom 2000. godine i koja obuhvata edukaciju i nabavku neophodne opreme i materijala za bavljenje određenim djelatnostima. To su: knjigo­vodstveni poslovi na računaru (jedan korisnik), grafička priprema (jedan korisnik), popravka kolica (jedan korisnik). Ono na čemu treba dalje ra­diti kada je u pitanju ovaj vid zapošljavanja naših članova jeste njegovo društveno priznanje i izjednačavanje sa organizovanim radom.

Obzirom na dobre rezultate koje distrofičari postižu u radu naša dalja aktivnost na tom polju vodit će se u pravcu otvaranja novih rad­nih mjesta i na drugim opštinama na kantonu. Svjesni smo realnosti u privredi i teškoća sa kojima se susreću naši članovi pri zapošljavanju u privatnim preduzećima ali nas to neće i ne smije pokolebati na putu uspostavljanja zakonske regulative iz ove oblasti kojom bi se osiguralo lakše i brže zapošljavanje distrofičara i obezbijedilo osposobljavanje pod posebnim uslovima.